Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/3/e/f/directzorgpersoneel.nl/httpd.www/wp-content/plugins/tlg_framework/includes/lib/lessc.inc.php on line 716 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/3/e/f/directzorgpersoneel.nl/httpd.www/wp-content/plugins/tlg_framework/includes/lib/lessc.inc.php on line 1767 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/3/e/f/directzorgpersoneel.nl/httpd.www/wp-content/plugins/tlg_framework/includes/lib/lessc.inc.php on line 2423 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/3/e/f/directzorgpersoneel.nl/httpd.www/wp-content/plugins/tlg_framework/includes/lib/lessc.inc.php on line 2477 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /customers/3/e/f/directzorgpersoneel.nl/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 646 Gedragscode – DIRECT zorgpersoneel

Gedragscode DIRECT ZORGPERSONEEL

1. Medewerkers – cliënten

Respectvol handelen
De medewerker handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke integriteit van de cliënten. Ieder niet-functioneel gedrag van een medewerker dat een cliënt in zijn of haar emotionele, culturele en/of fysieke integriteit aantast, is verboden.

Privacy en geheimhouding
De medewerker bewaakt en geeft uitvoering aan het privacyreglement van de organisatie waar hij is gedetacheerd; hij is verplicht tot geheimhouding van informatie die hem tijdens het werk ter kennis komt. Uitzondering vormt functioneel overleg met collegae, leidinggevenden en andere disciplines.
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Agressieve gedragingen
Agressief en intimiderend gedrag jegens een cliënt is nimmer toegestaan.

Fysiek ingrijpen
In situaties waarin gevaar voor de cliënt, medecliënt of werknemer aanwezig is en fysiek ingrijpen nodig is wordt gehandeld conform de gevolgde weerbaarheidcursus en aan de hand van de instelling geldende regels. Wij werken nooit beheersmatig en streven altijd naar zo min mogelijk fysiek ingrijpen en dienen dit slechts als noodmaatregel te gebruiken.

Professionele afstand
De medewerker is zich ervan bewust dat hij de juiste balans moet vinden tussen professionele afstand en intieme nabijheid.

Seksuele gedragingen
De medewerker gaat niet in op en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens een (ex)cliënt.

Persoonlijke relaties
De medewerker gaat geen (intieme) persoonlijke relatie aan met een (ex)cliënt.

Verliefdheid
In een professionele relatie met een medewerker kan een cliënt verliefd worden op een medewerker. Ook kan het gebeuren dat een medewerker verliefd wordt op een cliënt. In beide gevallen meldt en bespreekt de medewerker dit direct met zijn leidinggevende en wordt een passende oplossing gezocht zodat de hulpverlening hiervan geen schade ondervindt.

Cadeaus
De medewerker geeft geen cadeaus aan of ontvangt geen cadeaus van (ex)cliënten. Gebruikelijke kleine presentjes hiervan uitgezonderd, zoals een bos bloemen. Bij twijfel overlegt de medewerker met de leidinggevende.

Commerciële handelingen
De medewerker gaat niet in op en neemt geen initiatief tot commerciële handelingen jegens een (ex)cliënt.

Alcohol en drugs
De medewerker gebruikt tijdens werktijd geen alcohol of drugs en werkt niet onder invloed van alcohol of drugs. Medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Bezoek in thuissituatie
Het is de medewerker alleen functioneel en met uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende toegestaan om cliënten uit te nodigen, c.q. mee te nemen naar de eigen thuissituatie of cliënten te bezoeken in de thuissituatie tijdens en/of na beëindiging van de zorg- en dienstverlening.

Medicatie en verpleegkundige handelingen
Alleen wanneer een medewerker bekwaam is wordt hij geacht medicatie te verstreken en/of verpleegkundige handelingen te verrichten. De medewerker dienst hier zorgvuldig mee om te gaan. De medewerker dient zichzelf goed op de hoogte te houden van de protocollen zoals die gelden op locatie.

2. Medewerkers onderling en medewerkers van de instelling waar men gedetacheerd is

Respect
De relatie tussen medewerkers onderling is primair een werkrelatie, waarin respect voor elkaar en de emotionele, culturele en fysieke integriteit van een ieder voorop staan. Ieder gedrag dat een collega in zijn/haar emotionele, culturele en/of fysieke integriteit aantast,
is verboden.

Samenwerken
Medewerkers helpen en ondersteunen elkaar waar nodig, in welke positie of functie er ook gewerkt wordt. Men heeft aandacht voor elkaars manieren, argumenten en maakt gebruik van elkaars sterke kanten.
Feedback wordt eerlijk, tijdig en correct gegeven.

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag/intimiteiten en seksuele intimidatie tussen medewerkers onderling zijn ontoelaatbaar.

Aanspreken
Indien een medewerker een gevoel van onvrede ervaart, bespreekt hij deze in eerste instantie met degene op wie dit betrekking heeft. Indien het gaat om het gedrag of houding van een bepaalde persoon dan wordt deze persoon hierop in eerste instantie aangesproken. Levert dit gesprek naar de mening van de medewerker onvoldoende resultaat op, dan wordt de situatie aangekaart bij de leidinggevende van DIRECT, die daarop actie onderneemt.

Ongewenste intimiteiten
Indien het gaat om ongewenste intimiteiten geldt in eerste instantie hetgeen onder het vorige punt van deze gedragscode is beschreven.

Is de aard van de ongewenste intimiteit dermate zwaar of bedreigend dat betrokkene hiervan psychische of fysieke gevolgen ervaart, kan dit onmiddellijk aan de leidinggevende DIRECT worden voorgelegd, waardoor direct maatregelen genomen kunnen worden. De medewerker kan tevens een vertrouwenspersoon inschakelen.

Onderlinge relaties
Medewerkers verhouden zich als collegae ten opzichte van elkaar. Dit biedt garanties om een open werksfeer te bevorderen. Indien een relatie tussen twee werknemers zich
ontwikkelt van een werkrelatie tot een liefdesrelatie zijn deze werknemers verplicht dit bij de leidinggevende van DIRECT te melden.

3. Medewerkers onderling – DIRECT ZORGPERSONEEL

Openheid
Er wordt gestreefd naar openheid vanuit zowel de leidinggevenden als van de medewerkers. Openheid wat betreft communicatie, overdracht en kijken naar eigen functioneren vinden wij belangrijk.

Zelfsturendheid
Van een ieder persoonlijk dan wel in teamverband wordt verwacht tot in zekere mate zelfsturend te kunnen handelen. Bij iedere casus wordt gestreefd naar optimale zorg voor de cliënten, waarbij het werken in het multidisciplinaire team een vereiste is. Aanspreekbaar zijn en rechtstreeks communiceren zijn van belang. Er wordt constructief naar oplossingen gezocht. Voor advies en back-up kan ten alle tijden een beroep worden gedaan op de leidinggevenden van Direct zorgprojecten. Tussentijdse terugmeldingen van de cases aan de leidinggevenden worden geacht vanzelfsprekend te zijn.

Computergebruik
Het gebruik van mail en internet op de werkplek dient alleen voor werk gerelateerde vragen en niet voor privédoeleinden.
Het geven van privéadres en mailadres aan cliënten wordt gezien als het schenden van de integriteit. Van belang is het ook terughoudend te zijn m.b.t. het vermelden van privégegevens op social media zoals als facebook, snapchat en andere website waarop foto’s en privegegevens kan worden gedeeld.

Telefoongebruik
Het gebruik van de telefoon van de werkplek dient alleen aan het werk gerelateerd te zijn. Het bellen met eigen mobiele telefoons (of gerbuik van apps zoals whatsap) tijdens de dienst dient beperkt te worden tot werkgerelateerde en dringende zaken.